Voorwaarden

BTW en Verzendkosten
Onze webwinkelprijzen zijn excl. BTW en excl. verzendkosten (Nederland: € 5,95 excl BTW; België: € 10,75 excl BTW).

Vanaf € 125 excl. BTW wordt uw bestelling binnen Nederland gratis verzonden.
Voor België is dat vanaf € 145 excl BTW

Vraag voor grotere afnames (vanaf € 150 per bestelling) een vrijblijvende offerte aan!
Zie Contacpagina

Algemene Voorwaarden – Bouwmaterialenzoeken.nl & Zwelband.nl

Inhoudsopgave:

Artikel   1 – Definities

Artikel   2 – Identiteit van de ondernemer

Artikel   3 – Toepasselijkheid

Artikel   4 – Het aanbod

Artikel   5 – De overeenkomst

Artikel   6 – Herroepingsrecht

Artikel   7 – Verplichtingen van de klant tijdens de bedenktijd

Artikel   8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de klant en kosten daarvan

Artikel   9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 11 – De prijs

Artikel 12 – Nakoming en extra garantie

Artikel 13 – Levering en uitvoering

Artikel 14 – Duur transacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 15 – Betaling

Artikel 16 – Klachtenregeling

Artikel 17 – Geschillen

Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de zakelijke klant of de klant producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Klant: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit of de ondernemer die wel handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de klant of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan klanten aanbiedt;
 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de klant wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;
 12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat klant en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Zwelband.nl / Bouwmaterialenzoeken.nl

De Frisia 166, 9207 CZ  Drachten

Telefoonnummer: 0653783856

E-mailadres: info@zwelband.nl

KvK-nummer: 61636568

Btw-identificatienummer: NL074870853B01

Artikel 3  Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en klant.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4   Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5  De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de klant elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de klant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 1. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de klant met klachten terecht kan;
 2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de klant van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 4. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
 5. indien de klant een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
 1. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6  Herroepingsrecht

Bij producten:

 1. De klant kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de klant vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de klant, of een vooraf door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
 1. als de klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de klant hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
 2. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 3. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Artikel 7   Verplichtingen van de klant tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen,maar dient de fabrieksmatig aangebrachte (folie-)verpakking intact te laten. Het uitgangspunt hierbij is dat de klant het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De klant is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8   Uitoefening van het herroepingsrecht door de klant en kosten daarvan

 1. Als de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de klant het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De klant heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De klant zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant.
 5. De klant draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de klant deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de klant de kosten voor terugzending niet te dragen.
 6. Als de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9  Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de klant op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de klant, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de klant hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de klant heeft gebruikt, tenzij de klant instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de klant.
 4. Als de klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10   Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 2. Volgens specificaties van de klant vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de klant, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 3. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 4. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 5. Producten waarvan de klant kan vermoeden dat verwijdering van de (folie-)verpakking de gebruikswaarde van het product negatief zal beinvloeden.

Artikel 11   De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de klant de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

 1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen worden zowel exclusief als inclusief btw vermeld.

Artikel 12   Nakoming overeenkomst

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

Artikel 13   Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de klant betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de klant of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 6. De ondernemer is niet aansprakelijk voor de door hem verstrekte (technische) adviezen, druk- en zetfouten op documentatie of in een website en door ondernemer of producenten verstrekte technische gegevens en niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit van de producten.
 7. De gepubliceerde technische gegevens zijn gebaseerd op onderzoeksgegevens en dienen als leidraad voor de verschillende toepassingsgebieden. Wegens de grote verscheidenheid aan producten en toepassingsgebieden kunnen de verstrekte gegevens nimmer als waarborg geinterpreteerd worden en dient de koper zelf te testen of het beoogde materiaal aan de gestelde eisen voldoet. Alle informatie is onder voorbehoud van typefouten, vergissingen en marktontwikkelingen. De getoonde afbeeldingen zijn louter ter illustratie.

Artikel 14   Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

 1. De klant kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De klant kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De klant kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
  • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
  • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
  • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging:

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de klant te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

Duur:

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de klant na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 15   Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de klant verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 7 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de klant de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Wanneer bij de verkoop van producten aan klanten een vooruitbetaling is bedongen, kan de klant geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. Indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 16   Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 17   Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 18   Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de klant zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

 • Aan:          [ naam ondernemer]

[ geografisch adres ondernemer]

[ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]

[ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer]

 • Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*

de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

herroept/herroepen*

 • Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]
 • [Naam klanten(en)]
 • [Adres klant(en)]
 • [Handtekening klant(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

Bedingungen:

Absatz 1: Vertragsparteien

Die folgenden Vertragsbedingungen, im Weiteren “Allgemeine Geschäftsbedingungen” gelten zwischen:

CLT Trading (mit Sitz in Drachten);

Handelsnammen: Zwelband.nl, Bouwmaterialenzoeken.nl, Dichtungsband.eu, Quellband.org, Schwellband.de

Adresse: De Frisia 166, 9207 CZ, Drachten, Niederlande
E-mail: cltcomplete@gmail.com
Telefon: 0031 (0) 653783856
CoC Nr.: 61636568
USt.-ID-Nr.: NL 074870853B02

—- im Weiteren: “Verkäufer” —-

und

dem jeweiligen Vertragspartner, der einen Vertrag i.S.v. Artikel 3, mit dem Verkäufer abgeschlossen hat.

—- im Weiteren: “Käufer” —-

Absatz 2: Anwendungsbereich und Gültigkeit

2.1 Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Anwendung auf jedes Angebot des Verkäufers, jede Bestellung des Käufers, sowie jeglichen Vertrag zwischen Käufer und Verkäufer.

2.2 Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen werden vor Vertragsabschluss dem Käufer in einer Art und Weise zur Verfügung gestellt, die es ermöglicht, diese auf einem Datenträger zu speichern.

2.3. Ein Vertrag zwischen den Parteien kommt nur zustande, wenn der Käufer die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Verkäufers akzeptiert.

Absatz 3: Angebote, Bestellungen und Vertragsschluss

Angebote

3.1 Jegliche Angebote des Verkäufers sind nicht bindend und zu jederzeit frei widerruflich.

3.2 Angebote sind nur solange der Vorrat reicht und nur solange das Angebot auf der Website des Verkäufers steht wirksam. Nach Ablauf der Gültigkeit ist das Angebot nicht länger wirksam und der Käufer kann sich nicht mehr auf das Angebot berufen.

3.3 Die Website des Verkäufers enthält eine vollständige und möglichst genaue Beschreibung der angebotenen Produkte. Wenn und soweit der Verkäufer Bilder der Produkte zeigt, werden diese so repräsentativ wie möglich sein. Ungenauigkeiten oder erkennbare Fehler und/oder Fehler in den Beschreibungen und/oder in den Bildern und/oder bei den Preisen, haben keine bindende Wirkung und können durch den Käufer nicht geltend gemacht werden.

 

Bestellungen

3.4 Der Verkäufer darf innerhalb des rechtlich zulässigen Rahmens Informationen darüber einholen, ob der Käufer seinen Verpflichtungen nachkommen kann, sowie über alle für den erfolgreichen Vertragsschluss notwendigen Informationen und Fakten. Sollte der Verkäufer aufgrund dieser erhobenen Informationen zu dem berechtigen Schluss kommen, dass der Käufer seinen Verpflichtungen nicht ausreichend nachkommen könnte, darf der Verkäufer die Bestellung zurückweisen oder besondere Sicherheiten und/oder Konditionen verlangen.

3.5 Bestellungen werden in jedem Fall zurückgewiesen, wenn:

 • der Verkäufer die Anschrift des Käufers nicht feststellen kann;
 • der Verkäufer Grund zur Annahme hat, dass der Käufer nicht solvent ist.

3.6 Im Falle einer Zurückweisung oder dem Verlangen spezieller Sicherheiten/Konditionen, hat der Verkäufer den Käufer binnen 7 Werktagen nach Eingang der Bestellung darüber zu informieren. In diesem Fall, ist die Geltendmachung etwaiger Schäden durch den Käufer ausgeschlossen.

Vertragsschluss

3.7 Der Vertrag kommt zustande, unter Vorbehalt von Artikel 3.5, wenn der Käufer eine Bestellung aufgrund eines Angebotes des Verkäufer tätigt und der Käufer die dabei angegebenen Voraussetzungen erfüllt.

3.8 Der Verkäufer bestätigt den Eingang der Bestellung in elektronischer Form. Solange eine Rechnungsstellung durch den Verkäufer noch nicht erfolgt ist, kann der Käufer vom Vertrag zurücktreten.

3.9 Mit Lieferung der Produkte hat der Verkäufer dem Käufer folgendes zur Verfügung zu stellen:
a) Die Geschäftsadresse des Verkäufers unter der der Käufer sich an ihn wenden kann;
b) Die Bedingungen unter denen und wie der Käufer ein bestehendes Rücktrittsrecht geltend machen kann oder eine Belehrung über den Ausschluss des Rücktrittsrechts;
c) Informationen zu Gewährleistungs- und Garantiebedingungen, sowie zu den Serviceleistungen nach Vertragsschluss;
d) den Preis, inkl. aller Steuern, und falls zutreffend die Versandkosten sowie Informationen zu Zahlungsbedingungen, Lieferbedingungen sowie den Vertrag auf Abstand;
e) im Falle eines Widerrufsrechts ein Retouren Formular.

Absatz 4: Preise, Lieferung und Zahlung

4.1 Die Produktpreise des Bouwmaterialenzoeken.nl Shops sind in den Währungen Euro, angegeben. Diese sind exklusive Umsatzsteuer und exklusive Versandkosten, es sei denn es ist etwas Abweichendes angegeben oder ausdrücklich schriftlich vereinbart.

4.3 Für die verschiedenen Länder bestehen die folgenden verschiedenen Zahlungsmethoden:

 • Niederlande: iDeal, SEPA Overboeking;
 • Belgien: Bancontact, Belfius Direct, KBC/CDC;
 • Deutschland : Sofort Banking, Giropay;

4.4 Der Verkäufer kann bei Änderungen von staatlichen Gebühren die im Bouwmaterialenzoeken.nl Shop angegebenen Preise anpassen. Sollten die online Preise einen Fehler enthalten, ist der Verkäufer nicht an diese gebunden. Im Falle einer obigen Preisanpassung, kann der Verkäufer vom Vertrag zurücktreten ohne Kosten dafür tragen zu müssen.

4.5. Im Falle einer Kreditkartenzahlung behält sich der Verkäufer das Recht vor, zu überprüfen, ob die Kreditkarte valide ist, der Deckungsrahmen für die Begleichung der Bestellsumme ausreicht und ob die Adresse des Käufers korrekt ist. Der Verkäufer behält sich das Recht vor eine Zahlung per Kreditkarte abzulehnen.

Weitergehende Zahlungsbedingungen

4.6 Im Falle eines Zahlungsausfalls des Käufers für eine aufgegebene Bestellung oder bereits gelieferte Waren, kann der Verkäufer weitere Bestellungen zurückweisen oder sie mit abweichenden Bedingungen versehen.

4.7 Der Verkäufer kann dem Käufer die angefallenen Kosten in Rechnung stellen.

4.8 Im Falle einer nicht fristgerechten Zahlung im Ganzen oder in Teilen, wird der Käufer schriftlich darüber informiert und erhält eine Frist von 14 Tagen zur vollständigen Zahlung. In diesem Falle kann der Verkäufer außergerichtliche Inkassokosten geltend machen. Die maximale Höhe dieser Kosten beträgt bei offenen Beträgen von 40 € bis zu 2.500 €, 15% des Betrags; bei offenen Beträgen bis zu 5000 €, 10% des Betrages und bei Beträgen über 5.000 €, 5% des Betrages.

4.9 Sofern nicht anders angegeben, sind alle angegebenen Preise exklusiv Steuern und/oder Zölle/Abgaben, welche von einer Regierung oder Behörde in Bezug auf die zu verkaufenden Produkte vor oder zum Zeitpunkt der Lieferung oder der Ausfuhr erhoben werden.

Absatz 5: Lieferung und Gefahrübergang

5.1 Der Verkäufer hat die gegebene Sorgfalt bei der Bearbeitung von eingegangenen Bestellungen und dem Versand der bestellten Ware walten zu lassen.

5.2 Der Verkäufer hat angenommene Bestellungen unverzüglich auszuliefern, dies erfolgt in der Reihenfolge der eingegangenen Bestellungen.

5.3 Die Lieferung hat grds. innerhalb von 4 Werktagen nach Bestellungseingang zu erfolgen, keinesfalls aber später als 30 Tage nach Bestellungseingang.

5.4 Im Falle einer verzögerten Lieferung, oder im Falle dass eine Bestellung nicht oder nur teilweise ausgeliefert werden kann, muss der Verkäufer den Käufer darüber innerhalb von 30 Tagen nach Bestellungseingang informieren.

5.5 Die Gefahr einer Beschädigung und/oder Verlust der bestellten Produkte geht mit Eingang der Ware beim Käufer auf diesen über, es sei den etwas anderes wurde ausdrücklich vereinbart.

5.6 Die bestellten Produkte werden an die angegebene Lieferadresse geliefert. Im Falle einer Abwesenheit des Käufers zum Zeitpunkt der Anlieferung, darf der Verkäufer die Produkte bei einem Nachbarn abliefern.

5.7 Der Käufer hat die Ware an der/den vereinbarte(n) Lieferadresse(n) zum Zeitpunkt der Anlieferung durch den Verkäufer anzunehmen, oder hat eine Lieferung an ihn zu veranlassen zu dem Zeitpunkt an dem ihm die Ware in Übereinstimmung mit der getroffenen Vereinbarung zur Verfügung gestellt werden kann. Sollte eine Anlieferung entgegen dieser Bestimmungen scheitern, hat der Käufer die entstehenden Mehrkosten, inkl. der Versandkosten gem. Artikel 4 zu tragen.

Absatz 6: Höhere Gewalt

6.1 Ungeachtet seiner gesetzlichen Rechte hat der Verkäufer im Falle höherer Gewalt das Recht die Ausführung der Bestellung zu verzögern oder vom Vertrag in Schriftform zurückzutreten, ohne dass er weitergehende Kosten zu tragen oder Schadensersatz zu leisten hat, soweit dies nicht gegen gesetzliche Vorschriften verstößt. Höhere Gewalt umfasst u.a. aber nicht ausschließlich Arbeitnehmerstreiks, Krankheit von Arbeitnehmern, fehlende Lieferlogistik und Import/Exportverbote, unabhängig davon ob diese Gründe auf Seiten des Verkäufers oder des Käufers liegen.

Absatz 7: Widerrufsrecht zum Zeitpunkt der Lieferung

7.1 Der Kunde kann den Vertrag ohne Angabe von Gründen innerhalb von 14 Tagen ab Erhalt der Ware widerrufen. Das Risiko und die Beweislast für die korrekte und pünktliche Anwendung des Widerrufsrechts liegt beim Käufer.

7.2 Während der Widerrufsfrist gem. Ziffer 7.1 hat der Käufer die nötige Sorgfalt im Umgang mit der Ware und der Verpackung walten zu lassen und wird die Ware nur soweit auspacken wie dies nötig ist, um entscheiden zu können, ob er die Ware behält oder nicht.

7.3 Zur Ausübung des Widerrufsrechts durch den Käufer hat dieser die Ware innerhalb der oben genannten Frist unter Nutzung der online zur Verfügung gestellten Retouren Formular (oder des mitgeschickten Retouren Formulars) an die folgende Adresse zurückzusenden:

CLT Trading
Attn. Return department
De Frisia 166
9207 CZ Drachten
The Netherlands

7.4. Zurückgesandte Ware muss in einem Zustand sein, der nicht über die übliche Abnutzung einer Anprobe/Ansicht in einem normalen Geschäft hinausgeht und die originalen Etiketten müssen an der Ware verblieben sein, genauso wie mögliche Accessoires. Im Falle einer darüber hinausgehenden Abnutzung und/oder der Entfernung der Etiketten, behält sich der Verkäufer das Recht vor Ersatz der Wertminderung oder den vollen Kaufpreis vom Käufer zu verlangen.

7.5 Für den Fall, dass es sich um Maßarbeit handelt, behält sich der Verkäufer vor, diese vom Widerrufsrecht auszuschließen. Dies wird im Angebot bzw. vor Abschluss des Kaufvertrages deutlich kommuniziert. Die hat vor allem hygienische Gründe.

Absatz 8: Kosten des Widerrufs

8.1 Im Falle eines Widerrufs durch den Käufer hat dieser die Kosten des Rückversandes zu tragen. Über die Höhe der Rückversandkosten kann sich der Käufer in einem Paketshop vor Ort informieren.

8.2 Im Falle einer bereits erfolgten Zahlung des Käufers zum Zeitpunkt des Widerrufs, hat der Verkäufer den bereits erhaltenen Betrag innerhalb von 30 Tagen nach Rückerhalt der Ware an den Käufer zurückzuerstatten.

8.3 Im Falle eines Widerrufs des gesamten Vertrages fallen die ursprünglichen Versandkosten nicht an. Im Falle eines nur teilweisen Widerrufs trägt der Käufer die vollen ursprünglichen Versandkosten. Sollte der Käufer eine den Standardpreis einer Rücklieferung übersteigende Rückversandmethode wählen, ist der Verkäufer nicht verpflichtet den den Standardpreis übersteigenden Teil der Kosten zu tragen.

Absatz 9: Beanstandungen

9.1 Alle Lieferungen werden durch den Verkäufer versichert. Im Falle, dass der Käufer eine Beschädigung vor Öffnen der Verpackung feststellt, hat er den Verkäufer unverzüglich zu informieren. Falls der Käufer das Paket bereits geöffnet hat während er den Schaden fest stellt, hat er dies auf dem Retouren Formular zu vermelden.

9.2 Bei Erhalt der Ware hat der Käufer die Ware mit der aufgegebenen Bestellung zu vergleichen. Im Falle einer Abweichung hat der Käufer den Verkäufer unverzüglich schriftlich zu informieren und die Abweichung mitzuteilen. Dies hat spätestens 14 (vierzehn) Werktage nach Erhalt der Ware oder zumindest direkt nachdem die Abweichung festgestellt worden ist zu erfolgen.

9.3 Bei unerheblichen handelsbezogenen Abweichungen, die die technische Nutzbarkeit nicht beeinträchtigen, oder sonstigen fabrikationsbedingten unerheblichen Abweichungen bzgl. Qualität, Farbe, Größe, Gewicht, Fertigung, Design etc. ist eine Geltendmachung von Ansprüchen durch den Käufer ausgeschlossen.

9.4 Im Falle einer nachgewiesenen Abweichung kann der Verkäufer die Ware nach Rückerhalt entweder ersetzen oder dem Käufer den Kaufpreis zurückerstatten.

Absatz 10: Garantie und Gewährleistung

10.1 Der Verkäufer steht dafür ein, dass die Produkte den Vertragsbedingungen entsprechen und für den jeweiligen Gebrauch bestimmt sind. Auch steht der Verkäufer dafür ein, dass die Produkte den gesetzlichen Bestimmungen und Vorschriften entsprechen.

10.2 Die durch den Verkäufer oder in seinem Namen zur Verfügung gestellten Informationen zu Qualität, Zusammensetzung, Applikationen, Eigenschaften und Pflege der gelieferten Ware begründen nur dann eine Garantie, wenn dies ausdrücklich in einer beiliegenden schriftlichen Garantiebestimmung zum Ausdruck gebracht wird.

10.3 Im Falle einer Reparatur oder Veränderung des Produktes durch den Käufer oder von ihm beauftragte Dritte während der Garantiezeit ohne die vorherige schriftliche Zustimmung des Verkäufers eingeholt zu haben, ist der Verkäufer nicht mehr an seine Garantiepflicht gebunden.

10.4 Die Haftung des Verkäufers ggü. dem Käufer in Bezug auf Verzugsschäden oder Mangelhaftigkeit ist auf die Höhe des gelieferten Warenwerts beschränkt.

Absatz 11: Abweichende Vereinbarungen

11.1 Änderungen zu bestehenden Vereinbarung sind nur gültig, wenn sie ausdrücklich und in Schriftform, d.h. mit Unterschrift durch Käufer und Verkäufer, abgeschlossen wurden.